CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Ví Của Tui và phân loại Thu Chi
Business
Thành Lê
12 Th01 2021 12:30

Chúng tôi đang muốn thực hiện chức năng phân loại của Ví, mục đích là để biểu thị biểu đồ tròn tốt hơn để người dùng dễ nhìn hơn.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ví Của Tui.

Simulator Screen Shot - iPhone 8 Plus - 2021-01-12 at 17.22.12.png