CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Upload files nhanh tới firebase storage với `cloud-storager`
Back-endCloudFunctions
Lê Thành
12 Th03 2022 06:25

Image Storager.png

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với busboy để thực hiện tác vụ upload files lên firebase storage. Ở bài này mình đã tổng hợp lại thành thư viện cloud-storager và xin giới thiệu với các bạn tại đây.

Cloud Storager

[ExpressJS Middleware] Save uploaded files to bucket for Firebase & Google Cloud Storage

Install:

npm i -S cloud-storager or yarn add cloud-storager

Usage:

const cloudStorager = require('cloud-storager'); const app = require('express')() app.post('/', cloudStorager({bucket}), async (req, res) => { res.json(req.files); });

API:

bucket: A Bucket (https://cloud.google.com/nodejs/docs/reference/storage/latest/Bucket)

req.files: Array of saved files, contains downloadUrl.

[ { "name": "file", "filename": "firebaseFunctionsUploadFile.drawio.svg", "encoding": "7bit", "mimeType": "image/svg+xml", "downloadUrl": "http://localhost:9199/v0/b/formzin-uploads/o/2NBb9_firebaseFunctionsUploadFile.drawio.svg?alt=media&token=token_KT0H25x3kmUEEtW76NMx" } ]

Link tham khảo:

https://github.com/firebase/functions-samples/tree/main/image-sharp