CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Từ Repo tới GCE
Lê Thành
14 Th08 2020 08:41

Hướng dẫn deploy một repo lên gcp compute engine

Tạo repo và compute instance

1/ Tạo repo nếu chưa có tại https://source.cloud.google.com/repo/new

2/

git clone https://github.com/zerolethanh/dev-classfunc-demo cd from-repo-to-gce

3/ Thay thế tên repo vừa tạo vào `REPOSITORY=``start-scripts.sh`

REPOSITORY="tên repo vừa tạo"

4/ Cấu hình instance , ví dụ như:

create-instance.png

5/ Kéo xuống, copy nội dung `start-scripts.sh` rồi paste vào như dưới, Create và đợi instance được tạo xong:

setting startup-scripts.png

Kiểm tra:

Vào ssh như dưới và nếu check được `node -v` là OK!

Ảnh chụp Màn hình 2020-08-13 lúc 02.44.33.png
classfunc-4.png

DEV TODO:

Thêm vào `start-scripts.sh` những câu lệnh cho phù hợp với app của mình.

Xem thêm: