CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Tối ưu tốc độ code với phím tắt trong Webstorm
Lê Thành
1 Th03 2022 10:05

WebStorm là một công cụ rất phổ biến và hiệu năng trong code Javascript, hôm nay mình sẽ chia sẻ các phím tắt để cải thiện hiệu năng sử dụng Webstorm, giúp chúng ta code và ship nhanh hơn cho sản phẩm của mình.

1. ⌘ + D : Copy 1 dòng.

Đặt con trỏ ở dòng muốn copy và nhấn ⌘+D

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.35.12.png

2. ⌘ + K: Bật commit dialog

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.37.43.png

3. ⌘ + Shift + K: Bật push commits dialog

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.45.52.png

4. ⌘ + Enter: Thực hiện commit hoặc push

Lệnh này giống với bấm nút [Commit] ở mục 2. ; và nút [Push] ở mục 3.

5. ⌘ + Shift + A: Bật dialog actions

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.49.10.png

6. ⌘ + D : Xem sự thay đổi của 1 commit

Chọn 1 commit và nhấn ⌘ + D để xem sự thay đổi của commit đó.

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.52.02.png

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.52.17.png

7. ⌘ + Shift + O : Kết nối nhanh tới 1 file

Thêm ngăn cách với dấu : để muốn nhảy nhanh tới dòng và ô. Rất tiện trọng quá trình debug code như lỗi ở file nào, dòng nào, ký tự số bao nhiêu.

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.56.03.png

8. ⌘ + Shift + L : Bật nhanh cây git

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 16.58.47.png

9. ⌘ + 1 : Đóng mở tab Project

Sử dụng khi cần ẩn hiện cây thông tin file folder của Project

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-01 lúc 17.00.10.png

10. option + ↓ / option + ↑ : Chọn phạm vi code

Phù hợp cho việc xác định phạm vi của code và chọn nhanh phạm vi đó.