CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Tạo trigger cloud build .
21 Th09 2020 11:20
  1. deploy Firebase hosting, xem thêm tại đây

  2. Add trigger [gcp console] -> Cloud Build -> Trigger -> tìm đến repositiries cần tạo -> add

  3. Cấu hình trigger(name, event, banch, source, build configuration…)

  4. Tạo, cài đặt file cloudbuild[…].yaml (tên file trùng với trên Build configuration, hosting mới tạo ở bước 1)

  5. Add variable, lấy firebase token bằng lệnh: `firebase login:ci`

  6. Submit Create

chúc các bạn may mắn..!