CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Quản lý dự án cho Leader với release-cmd
Lê Thành
25 Th09 2021 14:31

asciicast

GitHub Source Code | NPM Package

release-cmd là một công cụ giúp chúng tôi quản lý dự án và thống kê dựa vào những commit Merge pull request... của git, các chức năng của release-cmd:

  1. Tạo GitHub Release giữa 2 branch, commit hash hoặc tag.
  2. Report All Member Efforts (.md or .csv file).
  3. Report Per Member Efforts.

Install:

npm i -g release-cmd

and install gh-cli for dependency.

Usage:

  • Mở terminal, gõ vào: release-cmd
  • Tiếp tục gõ:
  • github để tạo GitHub Release
  • md để tạo Report All Member Efforts định dạng .md
  • mdu để tạo Report Per Member Efforts định dạng .md
  • csv để tạo Report All Member Efforts định dạng .csv
  • help for help

Cảm ơn thư viện Vorpal đã giúp chúng tôi thực hiện dự án này.