CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Quản lý dự án cho Leader với release-cmd
Lê Thành
25 Th09 2021 14:31

asciicast

GitHub Source Code | NPM Package

`release-cmd` là một công cụ giúp chúng tôi quản lý dự án và thống kê dựa vào những commit `Merge pull request...` của git, các chức năng của `release-cmd`:

  1. Tạo GitHub Release giữa 2 branch, commit hash hoặc tag.
  2. Report All Member Efforts (.md or .csv file).
  3. Report Per Member Efforts.

Install:

`npm i -g release-cmd`

and install gh-cli for dependency.

Usage:

  • Mở terminal, gõ vào: `release-cmd`
  • Tiếp tục gõ:
  • `github` để tạo GitHub Release
  • `md` để tạo Report All Member Efforts định dạng .md
  • `mdu` để tạo Report Per Member Efforts định dạng .md
  • `csv` để tạo Report All Member Efforts định dạng .csv
  • `help` for help

Cảm ơn thư viện Vorpal đã giúp chúng tôi thực hiện dự án này.