CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Post Slack bằng curl
Lê Thành
17 Th09 2020 06:47

Mục đích: Sử dụng `curl` để post 1 message tới Slack

Cú pháp :

curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data '{"text":"Hello."}' YOUR_WEBHOOK_URL

Nếu muốn sử dụng output của câu lệnh trước làm biến số thì cú pháp như sau:

output=$(echo hello) curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data "$(cat <<EOF { "text": "$output" } EOF )" YOUR_WEBHOOK_URL

Chúc các bạn vui vẻ và có thêm kiến thức mới.

Tham khảo thêm:

Sending your first Slack message using Webhook