CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Mapping domain to GCP VM Instance by Load Balancing (https)
Dam Van Duong
23 Th07 2023 08:10

Sau một thời gian tìm và đọc tài liệu từ ông google thì tạm thời mình đóng gói lại phương pháp này cho mọi người để có thể dùng được "https" luôn nhé!

Step1:

- Create Instance: Vào Compute Engine chọn VM Instances -> Tạo mới

Step2:

- Ở mục Instance groups -> Tạo Instance groups - Vì mình tạo Vm Instance riêng nên chọn "New unmanaged instance group" và tiến hành tạo (lưu ý: Instance Zone nào thì Group Zone đó)

Step3:

- Tìm mục Load balancing -> Tạo Load balancing 1. Nhấn "Start Configuration" tại "Application Load Balancer (HTTP/S)". 2. Chọn "From Internet to my VMs or serverless services" và "Global external Application Load Balancer" -> Continues. 3. Đặt tên cho Loadbalance (ví dụ load-balancer-[my-api]). 4. Mục Frontend chọn Protocol "Https" -> Mục IP Address mình thay Ephemeral bằng cách nhấn Create Ip Address -> Đặt tên tuỳ chọn (ví dụ static-ip-my-api). 5. Mục Certificate chọn "Create A New Certificate" -> Chọn "Create Google-managed certificate" -> Mục domain -> Điền đúng domain mình định maping (Ví dụ: sd-api.geniam.com) -> Nhấn Create. 6. Tích vào mục Enable Http to Https redirect (hoặc không cũng đc, phải thay Ip Address Ephemeral mới enable phần này) -> Nhấn Done. 7. Mục Backend Configuration -> Create A Backend Service -> Đặt tên tuỳ chọn (ví dụ be-[my-api]). 8. Chọn Instance Group vừa tạo ở trên, Phần Port (Nếu VM của bạn chạy ở port nào bạn điền port đó ví dụ 5000) 9. Phần Health check -> Nhấn Create A Health Check -> Đặt tên -> Protocol chọn http -> Port chọn port ở trên ví dụ 5000 -> Request Path điền path check status của bạn ví dụ /ping, /healthcheck, hoặc /status (đảm bảo GET route này trả về status 200) -> Check interval để khoảng 10 đến 60s tuỳ bạn (để sớm nó request lên check sớm như mình để 60s ping 1 lần) -> Save. 10. Routing rules để mặc định. 11. OK Check lại và nhấn Create Load Balancer.

Step4:

Sau khi tạo load balancer xong, bạn mapping domain của mình đến địa chỉ ip của load balancer bằng type A là xong nhé.

Kết quả: Các bạn để ý mục "Healthy Tích xanh 1 of 1" là kết nối thành công và có thể mapping domain luôn nhé.

Ảnh màn hình 2023-07-25 lúc 10.30.00.png