CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Khởi tạo và sử dụng tailwind css cho dự án mới tinh
Front-endReactJS
Lê Thành
10 Th03 2022 18:54

tailwind-pre.png

1. Install tailwindcss:

Tại project root:

yarn add -D tailwindcss npx tailwindcss init

-> File tailwind.config.js được sinh ra

2. tailwind.config.js

Watch sự thay đổi của html,js trong ./src để re-compile, thêm jsx,ts,tsx nếu cần thiết

module.exports = { content: ["./src/**/*.{html,js}"], theme: { extend: {}, }, plugins: [], }

3. Tạo file ./src/tailwind.css với nội dung:

@tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;

4. Scripts tailwind:watch và tailwind:build

Thêm vào scripts của package.json

"scripts": { "tailwind:watch": "npx tailwindcss -i ./src/tailwind.css -o ./public/styles/tailwind.build.css --watch", "tailwind:build": "npx tailwindcss build -i ./src/tailwind.css -o ./public/styles/tailwind.build.css --minify" }

5. Thêm style vào ./public/index.html

Trong vùng thẻ <head>, thêm:

<link href="%PUBLIC_URL%/styles/tailwind.build.css" rel="stylesheet">

6. Chạy đồng thời với react-scripts

6.1. Cài đặt npm-run-all

yarn add -D npm-run-all

6.2. Script start:dev và build

"scripts": { "start:dev": "npm-run-all -p tailwind:watch dev", "dev": "env-cmd -f .env.development react-scripts start", "build:stg": "yarn tailwind:build && env-cmd -f .env.stg react-scripts build", "build:prod": "yarn tailwind:build && env-cmd -f .env.production react-scripts build", }

7. Ignore file /public/styles/tailwind.build.css

Thêm vào file .gitignore

/public/styles/tailwind.build.css

Sử dụng:

Cài đặt plugins

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-11 lúc 01.46.47.png

Bắt đầu sử dụng:

Ảnh chụp Màn hình 2022-03-11 lúc 01.48.39.png


Link hữu ích: https://tailwindcss.com/ https://tailwindui.com/ https://tailblocks.cc/

😱🍖🍺