CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Github Projects from 0 to 1
Lê Thành
11 Th01 2023 14:00

Ảnh màn hình 2023-01-11 lúc 20.33.39.png

Mục tiêu của việc tạo Projects:

 • Quản lý công việc cho Dev, BA và Tester
 • Có cái nhìn toàn diện và trực quan về các pharse hoặc toàn bộ dự án.

Triển khai:

 1. Tạo project với template phù hợp, trường hợp này mình chọn `Team backlog`

Ảnh màn hình 2023-01-11 lúc 20.37.23.png

 1. Chọn `Setting > Status` và cài đặt các Options như bên dưới:

Ảnh màn hình 2023-01-11 lúc 20.43.57.png

Ảnh màn hình 2023-01-11 lúc 20.40.38.png

Giải thích ý nghĩa từng mục:

 • 🆕 New: Issues mới
 • 📋 Confirm me: (Được bot chạy tự động)
  • Khi issue hoặc pr bị `re-open`
  • Khi pr bị `review:changes_requested`
  • Khi pr được `review:approved`
 • 🔖 TODO, 🏗 In progress, 👀 Please Review: trạng thái được điều chỉnh bởi user
 • ✅ Dev Done: (Được bot chạy tự động)
  • Khi issue, pull request `closed`
  • Khi pull request `merged`
 • 👍 Test Done: trạng thái được tester kéo sang nếu kq test là worked

Chúc chúng ta quản lý dự án hiệu quả và thành công.