CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Giới thiệu Day.js
Front-endJavaScript
Thành Lê
14 Th01 2021 03:40

Thông tin Day.js có thể xem tại https://day.js.org/

Về cơ bản thì Day.js với Moment.js giống nhau về cách sử dụng, nhưng mình bắt đầu dùng nó vì sự nhỏ gọn của nó.

Hiện tại cty mình vẫn đang dùng Moment.js vào nhiều dự án, nhưng cũng đang chuyển dần sang sử dụng Day.js.

Ví dụ thiết đặt tiếng Việt trong React:

import dayjs from 'dayjs'; const localizedFormat = require('dayjs/plugin/localizedFormat'); dayjs.extend(localizedFormat); //tiếng việt require('dayjs/locale/vi'); dayjs.locale('vi'); // use locale globally //timezone const utc = require('dayjs/plugin/utc'); // dependent on utc plugin const timezone = require('dayjs/plugin/timezone'); dayjs.extend(utc); dayjs.extend(timezone); dayjs.tz.setDefault(dayjs.tz.guess());

Chúc các bạn có 1 ngày làm việc hiệu quả 🤗

p/s: https://momentjs.com/docs/#/-project-status/