CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Css trong Next JS
Thanh Nguyễn
13 Th01 2021 15:01

1_VEXMXDkq01cyq8GTpdcRLA.png

Như tiêu đề gần đây m mới tìm hiểu Next.js thì Next.js hỗ trợ rất nhiều cách tích hợp CSS

Có một cách rất hay m muốn chia sẻ với các bạn đó là

Thêm CSS cấp thành phần

Cách này rất hay đó là các bạn sử dụng [name].module.css

Ví dụ thực tế luôn đó là trong thư mục component/ các bạn tạo một component chẳng hạn như

component/HomeScreen.js

lúc này để css các bạn chỉ việc tạo thư mục component/HomeScreen.module.css như thế này chẳng hạn .!

/* You do not need to worry about .error {} colliding with any other `.css` or `.module.css` files! */ .error { color: white; background-color: red; } .redColor { color: blue; font-size: 40px; } .container { margin-top: 100px; }

và trong component/HomeScreen.js các bạn gọi ra bằng cách

import styles from './HomeScreen.module.css'

như vậy là có thể sử dụng rồi

<p className={styles.redColor}> Hello Work </p>

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây https://nextjs.org/docs/basic-features/built-in-css-support