CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Create Cloud functions with firebase
Dam Van Duong
5 Th09 2020 10:18
 1. Nếu bạn chưa có Project Firebase, hãy tạo 1 project mới tại https://console.firebase.google.com/, click Add project và làm theo hướng dẫn.
 2. Khi đã tạo hoặc có Project Firebase rồi, thử gọi tên nó là test-classfunc nhé,
 • Bây giờ bạn tiếp tục tạo 1 folder chứa dữ liệu của cloud function chứ nhỉ, hãy tạo 1 folder có tên “test-cloudfunctions”,
 • Tiếp theo, để chuẩn bị cho quá trình cài đặt và init cloud function, trên terminal bạn chạy: `npm install --save firebase-functions@latest firebase-admin@latest ` và cài đặt Filebase Tools: `npm install -g firebase-tools`
 • Tiếp tục chạy firebse login để tiến hành đăng nhập vào firebase. `firebase login`.
 • Truy cập vào folder “test-cloudfunctions” -> `cd test-cloudfunctions`.
 • Thực hiện lệnh `firebase init` hoặc `firebase init functions`, chọn javascript để thực hiện.
 • Sau khi thực hiện xong, projects cloud functions của bạn sẽ có cấu trúc như sau:
`json
 +- .firebaserc  # Hidden file that helps you quickly switch between
 |         # projects with `firebase use`
 |
 +- firebase.json # Describes properties for your project
 |
 +- functions/   # Directory containing all your functions code
   |
   +- .eslintrc.json # Optional file containing rules for JavaScript linting.
   |
   +- package.json # npm package file describing your Cloud Functions code
   |
   +- index.js   # main source file for your Cloud Functions code
   |
   +- node_modules/ # directory where your dependencies (declared in
            # package.json) are installed`

trong file package.json, nếu muốn cài đặt môi trường cho cloud functions la node 10, hãy thêm `"engines": {"node": "10"}`.

 1. Trong file `index.js`, tiến hành thêm các thông tin cài đặt cần thiết.
const admin = require('firebase-admin') const serviceAccount = require('./firebaseServiceAdmin.json'); // fire json services admin account get more: https://console.firebase.google.com/project/[projectId]/settings/serviceaccounts/adminsdk admin.initializeApp({ credential: admin.credential.cert(serviceAccount), databaseURL: 'https://[projectId].firebaseio.com', });
 1. Bây giờ hãy tạo cho mình 1 functions và thực hiện deploy functions đầu tiên của mình thôi. Dưới đây là 2 ví dụ:

Tạo AddMessage() functions

// Take the text parameter passed to this HTTP endpoint and insert it into // Cloud Firestore under the path /messages/:documentId/original exports.addMessage = functions.https.onRequest(async (req, res) => {   // Grab the text parameter.   const original = req.query.text;   // Push the new message into Cloud Firestore using the Firebase Admin SDK.   const writeResult = await admin.firestore().collection('messages').add({original: original});   // Send back a message that we've succesfully written the message   res.json({result: `Message with ID: ${writeResult.id} added.`}); });

addMessage được gọi là http functions, có thể gửi request lên để lấy dữ liệu về theo các phương thức Get, Post, Put, Delete ....

tạo makeUppercase() functions

// Listens for new messages added to /messages/:documentId/original and creates an // uppercase version of the message to /messages/:documentId/uppercase exports.makeUppercase = functions.firestore().document('/messages/{documentId}')     .onCreate((snap, context) => {       // Grab the current value of what was written to Cloud Firestore.       const original = snap.data().original;       // Access the parameter `{documentId}` with `context.params`       functions.logger.log('Uppercasing', context.params.documentId, original);             const uppercase = original.toUpperCase();             // You must return a Promise when performing asynchronous tasks inside a Functions such as       // writing to Cloud Firestore.       // Setting an 'uppercase' field in Cloud Firestore document returns a Promise.       return snap.ref.set({uppercase}, {merge: true});     });

Với các functions dạng makeUppercase, hoạt động theo dạng tự động trigger khi có sự thay đổi của collection Messages, ở đây khi tạo mới messages `.onCreate((snap, context)`, ngoài ra còn có các kiểu khác như `.onDelete` `.onUpdate` `.onWrite`

 1. Deploy function

Chạy lệnh : `firebase deploy --only functions` Hoặc nếu chỉ muốn deploy 1 functions riêng biệt. chạy lệnh `firebase deploy --only functions:[function name]`, function name => foldername Funtionname
Ví dụ: folder api có function name test.js => `firebase deploy --only functions:apiTest`

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn việc tạo và cài đặt, deploy 1 cloud functions mới, chúc các bạn thành công

 1. Tài liệu tham khảo