CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Cloud Functions trong firebase
Thanh Nguyễn
15 Th08 2020 10:33

Cài đặt

 • Node js
 • Npm
 • Firebase CLI
  • `npm install -g firebase-tools`

Chạy `firebase login` để login và xác thực firebase tool.

Chạy `firebase init functions` để cài đặt functions firebase cho project của bạn.

Cấu trúc thư mục sau khi cài đặt như sau.

`myproject
 +- .firebaserc  #hidden file giúp bạn chuyển đổi nhanh chóng giữa các project
 |         
 |
 +- firebase.json # Mô tả các thuộc tính cho porject 
 |
 +- functions/   # thư mục chứa function code
   |
   +- package.json # npm package file khai báo các dependence dùng cho Cloud Functions
   |
   +- index.js   # file code chính của Cloud Functions
   |
   +- node_modules/ # thư mục chứa các source dependence đã đc cài đặt (khai báo trong package.json)`
 • Trong `index.js` coppy đoạn code sau.
exports.helloWorldTest = functions.https.onRequest((request, response) => { response.send("<p>Hello from Firebase!</p>"); });
 • onRequest(non-null express.Request, non-null express.Response) tham số 1 là request gửi lên, 2 là response trả về(Request,Response)

 • Để deploy functions:

  `firebase deploy --only functions`

 • Đây là kết quả khi deploy

  alt

 • function url chính là endpoint để truy cập tới function mà bạn vừa viết, hãy dán nó vào trình dyệt và đây là kết quả.

  alt

  Tài liệu tham khảo:https://firebase.google.com/docs/functions/get-started