CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Cài đặt tailwindcss cho project react
21 Th09 2020 08:31
 1. Tạo project react
`npx create-react-app my-app
cd my-app
npm start`
 1. Cài đặt tailwindcss
`# Using npm
npm install tailwindcss
# Using Yarn
yarn add tailwindcss`
 1. Tạo tệp cấu hình tailwind
`npx tailwind init --full`

Lúc này sẽ xuất hiện file tailwind.config.js trong thư mục gốc. Tạo file tailwind.css trong thư mục src

 1. Add tailwind vào file tailwind.css mới tạo
`@tailwind base;
@tailwind components
@tailwind utilities`
 1. Trong file package.json. Cài đặt để build css từ tailwind. Đoạn scripts trong package.json sẽ có dạng `code block`
` "scripts": {
  "start": "npm run build:css && react-scripts start",
  "build": "npm run build:css && react-scripts build",
  "test": "react-scripts test",
  "eject": "react-scripts eject",
  "build:css": "npx tailwindcss build src/tailwind.css -o src/index.css "
 },`

Như vậy là xong, khi chạy npm start, file index.css sẽ chứa tất cả các className mà tailwind cung cấp