CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
Cách cài đặt slack notification cho các dự án GCP
Lê Thành
14 Th08 2020 08:10

Tổng quan

  • Mỗi khi repo có sự thay đổi (developer push...) sẽ thông báo lên slack.

repo-topic-subscriptions.png

Các bước:

  1. tạo topic
  2. tạo slack channel
  3. deploy trigger functions

Thực hành

git clone https://github.com/zerolethanh/dev-classfunc-demo cd slack-on-code-pushed
  1. Chỉnh 3 biến số cho phù hợp ở file `deploy.sh`
PROJECT= TOPIC= REPOS=
  1. Thay thế `SLACK_WEBHOOK_URL` ở file `setting.js` bằng slack webhook đã tạo ở https://slack.com/apps/A0F7XDUAZ-incoming-webhooks

  2. chạy file deploy bằng lệnh `bash deploy.sh`

Xem thêm: