CLASSFUNC BLOG
We Share Our Knowledge
25 bash script example
27 Th06 2021 15:17

1. Hello bash script

`: '
Cách viết nhiều dòng comment.
Cách viết nhiều dòng comment.
Cách viết nhiều dòng comment.
'`

2. Khai báo biến

`NAME="Tuan"
AGE=18`

3. Ghi nội dung ra màn hình

`echo "Tôi tên là $name, Năm nay tôi $AGE tuổi."`

4. Lấy nội dung nhập vào của người dùng

`echo "Bạn đang công việc gì ?"
read -r job
echo "$job là một công việc tuyệt vời"`

5. Thực hiện tính toàn

`echo "Nhập vào X:"
read -r X
echo "Nhập vào Y"
read -r Y

((sum=X+Y))
echo "Sum: $sum"`

6. Điều kiện rẽ nhánh if, else if, else

`echo "Nhập vào số may mắn của bạn"
read -r n

if [ "$n" -eq 101 ]; then
 echo "Chúc mừng bạn đã đạt giải nhất"
elif [ "$n" -eq 510 ]; then
 echo "Bạn đạt giải nhì"
elif [ "$n" -eq 999 ]; then
 echo "Bạn đạt giải ba"
else
 echo "Chúc bạn may mắn lần sau"
fi`

7. Điều kiện rẽ nhánh case

`echo "Nhập vào số may mắn của bạn"
read -r n
case $n in
 101) echo echo "Chúc mừng bạn đã đạt giải nhất" ;;
 510) echo "Bạn đạt giải nhì" ;;
 999) echo "Bạn đạt giải ba" ;;
 *) echo "Chúc bạn may mắn lần sau" ;;
esac`

8. Khởi tạo và gọi function

`function F1() {
 echo 'I like bash programming'
}

F1`

9. Khởi tạo function nhận tham số đầu vào

`Dien_Tich() {
 area=$(($1 * $2))
 echo "Diện Tích là : $area m2"
}

Dien_Tich 10 20`

10. Khởi tạo function trả về giá trị

`function greeting() {
 str="Hello, $name"
 echo "$str"
}

echo "Enter your name"
read -r name

val=$(greeting)
echo "Return value of the function is $val"`

11. Vòng lặp while

`valid=true
count=1
while [ $valid ]; do
 echo $count

 if [ $count -eq 5 ]; then
  break
 fi

 ((count++))
done`

12. Vòng lặp for

`for (( counter=10; counter>0; counter-- )); do
 echo -n "$counter "
done
printf "\n"`

13. Tạo thư mục

`echo "Enter directory name"
read -r newdir
mkdir "$newdir"`

14. Kiểm tra sự tồn tại của thư mục

`echo "Enter directory name"
read -r ndir

if [ -d "$ndir" ]; then
 echo "Directory exist"
else
 mkdir "$ndir"
 echo "Directory created"
fi`

15. Tạo file

`echo "Enter file name"
read -r newfile
touch "$newfile"`

16. Kiểm tra sự tồn tại của file

`filename=$1
if [ -f "$filename" ]; then
 echo "File exists"
else
 echo "File does not exist"
fi`

17. Đọc nội dụng một file

`file='book.txt'
while read line; do
 echo "$line"
done < $file`

18. Thêm nội dung vào file

`echo "Before appending the file"
cat book.txt

echo "Learning Laravel 5">> book.txt
echo "After appending the file"
cat book.txt`

19. Xoá file

`echo "Enter filename to remove"
read -r fn
rm -i "$fn"`

20. Truyền tham số cho file bash

Tạo file test.sh và lưu trữ đoạn code dưới vào file

`#!/bin/bash
echo "Total arguments : $#"
echo "1st Argument = $1"
echo "2nd argument = $2"`

terminal exec

`$ bash test.sh Linux Hint`

21. Truyền tham số cho file bash với tham số được gán tên

Tạo file test2.sh và lưu trữ đoạn code dưới vào file

`#!/bin/bash
for arg in "$@"; do
 index=$(echo $arg | cut -f1 -d=)
 val=$(echo $arg | cut -f2 -d=)
 case $index in
  X) x=$val;;
  Y) y=$val;;
 *)
 esac
done
((result=x+y))
echo "X+Y=$result"`

terminal exec

`$ bash command_line.sh Linux Hint`

22. Đọc biến môi trường từ file

`FILE_ENV="./.env"
if [ -f "$FILE_ENV" ]; then
 . "$FILE_ENV"
fi
echo "$ENV"`

23. Lấy thời gian

`Year=$(date +%Y)
Month=$(date +%m)
Day=$(date +%d)
Hour=$(date +%H)
Minute=$(date +%M)
Second=$(date +%S)
echo $(date)
echo "Current Date is: $Day-$Month-$Year"
echo "Current Time is: $Hour:$Minute:$Second"`

24. sleep

`echo "Wait for 5 seconds"
sleep 5
echo "Completed"`

25. send mail

`Recipient="admin@example.com"
Subject="Greeting"
Message="Welcome to our site"
mail -s $Subject $Recipient <<< "$Message"`

link source code github: https://github.com/ClassFunc/learn_bash